Regulamin

Regulamin autorskich Seminariów i Kursów dr Andrzeja Fesnaka.

 

1. Założenia ogólne:
1.1 Zgadzam się z interpretacją iż:
– zgłoszenie udziału w seminarium,
– wpłata kwoty za uczestnictwo,
– przybycie na seminarium i wejście na salę w oznaczonym dniu

oznacza jednoznacznie pełną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

1.2 Rozumiem, że skoro moje uczestnictwo w seminarium oznacza akceptac całego Regulaminu, brak akceptacji jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w seminarium.

2. Sprawy organizacyjne
2.1 Seminaria i kursy są spotkaniem biznesowym.
Dlatego też akceptuję wymóg związany z ubiorem biznesowym uczestników  kursu. 

2.2 Rejestracja uczestników seminarium oraz pobieranie materiałów kursowych odbywa się przed salą/na sali szkoleniowej w dniu rozpoczęcia seminarium/kursu w podanej godzinie.
Rozumiem, że brak punktualności jest stratą cennego czasu i prowadzi do dezorganizacji kursu.

3. Uczestnictwo
3.1 W trakcie seminarium będą zlecane przez trenera różnorodne zadania, służące rozwijaniu kompetencji.
Rozumiem, że ich wykonywanie jest częścią składową seminarium i akceptuję moje zaangażowanie w ich realizację.

3.2 Rozumiem i akceptuję fakt, że w trakcie seminarium prowadzone będą ćwiczenia wymagające liczenia i pisania. Stanowią one nieodłączną cześć seminarium.
Jeżeli używam okularów, lub szkieł kontaktowych, zobowiązuję się do posiadania tych pomocy w trakcie seminarium, aby aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

3.3 Materiał w podręcznikach jest rozszerzony o część stanowiącą podstawę do pracy domowej.
Akceptuję i rozumiem, że w trakcie kursu omawiana jest główna część dająca    wskazówki do dalszej pracy w domu

3.4 Rozumiem, że pełne uczestnictwo w seminarium jest warunkiem niezbędnym do odniesienia korzyści.
Jeżeli nie będę uczestniczyć we wszystkich sesjach, nie będę mieć oglądu całości.

4. Proces grupowy.
4.1 Seminarium jest grupowym procesem edukacyjnym.
Rozumiem i akceptuję, że tempo nauczania jest dostosowane do większości osób w grupie.

4.2 Rozumiem, że jestem częścią grupy biorącej udział w seminarium. Jestem świadom, że swoim zachowaniem zawsze wpływam na innych. Będę zachowywać się motywująco w stosunku do całej grupy. Oznacza to:
          a) czynny udział w ćwiczeniach,
          b) uczestnictwo w całych zajęciach,
          c) dzielenie się własnym doświadczeniem,
          d) pomoc dla innych uczestników kursu. 

4.3 Logistyka działań w trakcie seminarium dostosowana jest do prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego.
Rozumiem i akceptuję ćwiczenia ruchowe optymalizujące proces uczenia się. Zgadzam się brać w nich udział.

4.5 W trakcie seminarium będę proszony o komentarze, wypowiedzi, podsumowania.
Aby szanować czas pozostałych uczestników będę się sprawnie i szybko wypowiadać.

5 Nagrania i rejestracja.
5.1 W trakcie kursu mogą być robione fotografie, nagrania dźwiękowe oraz nagrania video.
Akceptuję, że mogę znaleźć się na tych zdjęciach, nagraniach video lub, że moje wypowiedzi zostaną zarejestrowane.

Rozumiem i wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wymienionych  materiałów do celów marketingowych.

5.2. Rozumiem i akceptuję, że po seminarium/kursie przeprowadzana jest ewaluacja m. in. w formie wypowiedzi do kamery.

Zgadzam się na taką ewaluację i nagranie pod własnym imieniem i nazwiskiem.

6 Finanse
6.1. Rozumiem i akceptuję fakt, że mogę wylosować zwrot pieniędzy zapłaconych za seminarium.
Losowanie zwrotu pieniędzy za seminarium odbywa się tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest zapowiedziane wcześniej a liczba uczestników seminarium przekracza 15 (piętnaście) osób.
Losowanie odbywa się w ostatniej godzinie kursu. Jeśli wylosuję nagrodę oznacza to, że otrzymam zwrot kosztów uczestnictwa za seminarium.

Rozumiem i akceptuję, że ze względu na skomplikowane prawo podatkowe        dotyczące darowizn z kwoty zwracanej zostanie pobrany podatek pcc od darowizny.

6.2 Losowanie w trakcie seminarium zawsze jest jawne i prowadzona jest dokumentacja fotograficzna. Zdjęcia osoby, która wylosowała zwrot zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu.

Zgadzam się na opublikowanie swoich zdjęć w przypadku wygrania.

Wręczenie nagrody jest ściśle związane z publikacja tego faktu.

Rozumiem, że brak zgody na publikację oznacza rezygnację z nagrody.

Rozumiem, że po odebraniu nagrody i publikacji zdjęć – nie mogę domagać usunięcia ich z sieci.

Jedynie po ponownej wpłacie całości kwoty mogę oczekiwać usunięcia informacji z Internetu. W takim przypadku akceptuję dopłatę do pełnej ceny seminarium ze względu na konieczność wprowadzenia korekty do faktury.

6.3 Rozumiem, że mogą przytrafić się różne zdarzenia losowe. Jeśli takie wystąpią po stronie organizatora akceptuję:
  – przełożenie terminu seminarium, lub
  – zwrot kosztów uczestnictwa za seminarium.

Organizator zobowiązuje się powiadomić mnie e-mailem, smsem lub telefonicznie.
Przyjmuję do wiadomości, że nie przysługują mi żadne inne prawa.

6.4. Rozumiem, że organizacja seminarium oznacza wysiłek logistyczny i finansowy.

6.4.1 W przypadku rezygnacji do 2 tygodni przed datą seminarium,
mam szansę na:
– przełożenie uczestnictwa na inny termin, lub
– zwrot gotówki.


6.4.2 W przypadku rezygnacji do 1 tygodnia przed datą seminarium,
mam szansę na:
– przełożenie uczestnictwa na inny termin, lub
– zwrot gotówki 
wysokości 60%.

6.4.3 W przypadku rezygnacji do 1 dnia przed datą seminarium,
mam szansę na:
– przełożenie uczestnictwa na inny termin, lub
– zwrot gotówki w 
wysokości 30%.

 6.4.4 W przypadku rezygnacji w dniu seminarium,
– przełożenie uczestnictwa na inny termin za dopłatą kosztów cateringowych
– zwrot
gotówki nie przysługuje mi.

Przyjmuję do wiadomości, że nie przysługują mi żadne inne prawa.

7 Prawa autorskie
7.1 Rozumiem i akceptuję fakt, że materiały drukowane rozdawane na seminarium są wartością intelektualną autora, chronioną prawami autorskimi zgodnie z:  Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(DZ.U. z 23 lutego 1994 r. Nr 24 z późniejszymi zmianami).

Rozumiem, że bez pisemnej zgody autora, nie mam prawa rozpowszechniać tych materiałów:
           a) ani w całości ani we fragmentach,
           b) ani odpłatnie ani nieodpłatnie,
           c) w żadnej formie (drukowanej lub elektronicznej).

7.2 Rozumiem i akceptuję fakt, że treść seminarium oraz jego forma są wartością intelektualną chronioną prawami autorskimi zgodnie z wcześniej wymienioną ustawą. Dlatego też organizator seminarium/kursu nie udziela zgody uczestnikom na nagrywanie seminarium w jakiejkolwiek formie:
           a) ani w całości ani we fragmentach,
           b) ani w formie audio ani w formie video.

7.3 Organizator zgadza się na robienie sobie wzajemnie zdjęć przez uczestników w trakcie seminarium oraz ich dowolne wykorzystanie w mediach społecznościowych.

8 Obietnica   

8.1 Wiem, że czasu nie da się cofnąć.

Stworzę swoim uczestnictwem dla wszystkich miłą atmosferę do nauki i sam wykorzystam do maksimum tę szansę aby skutecznie uczyć się.